Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων

Χρήσιμες Πληροφορίες

Προθεσμια Υποβολησ

ανακοινωση αποδοχησ

διαρκεια
ομιλιασ

δημοσιευση πρακτικων

Υποβολές

Το Συνέδριο φιλοξενεί εργασίες από όλες τις επιστήμες σε δια ζώσης και ηλεκτρονικές συνεδριάσεις. Οι υποβολές γίνονται δεκτές στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Oι περιλήψεις πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται στις "Σημειώσεις για τους Συνεισφέροντες" που συνοδεύουν την Πρόσκληση για Υποβολή Εργασιών. Οι πλήρεις εργασίες επιβεβαιώνονται μετά την παραλαβή τους.

Οι αποδεκτές εργασίες στα Ελληνικά θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου, ενώ εκείνες στα Αγγλικά θα δημοσιευτούν στο "Περιοδικό Περιφερειακών Κοινωνιοοικονομικών Θεμάτων" ISSN 2049-1409.

Τα οφέλη από τη δημοσίευση στο Περιοδικό Περιφερειακών Κοινωνιοοικονομικών Θεμάτων (JRSEI) περιλαμβάνουν:
• Αυστηρή, γρήγορη και εποικοδομητική διαδικασία αξιολόγησης
• Υψηλής ποιότητας πρότυπα επιμέλειας κειμένων
• Γρήγοροι χρόνοι δημοσίευσης
• Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση σε έγχρωμη μορφή
• Ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε τεύχος του περιοδικού online, που εξασφαλίζει προώθηση προς ένα ευρύτερο κοινό.

Σκοπός του 1ου Διαθεματικού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής με θέμα 'Σύνορα στην Ειδική Εκπαίδευση - Προοπτικές μιας Νέας Εποχής στην Αναπηρία' είναι να προωθήσει την εκπαιδευτική και επαγγελματική αριστεία, να δημιουργήσει βιώσιμες λύσεις, να αναδείξει τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές προοπτικές στην ποιότητα της μάθησης, στη συναισθηματική σταθερότητα και στην προσαρμογή των ατόμων με αναπηρίες.

Το συνέδριο προωθεί συνεργατικές καλές πρακτικές μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενισχύει τις προσπάθειες αντιστροφής των ανισοτήτων και υποστηρίζει την αντιμετώπιση της κοινωνικής αποκλειστικότητας.

Προσκαλούμε καθηγητές, επαγγελματίες, πολιτικούς, γονείς, συλλόγους ειδικής αγωγής και φοιτητές με διακλαδικά ενδιαφέροντα να γεφυρώσουν το χάσμα πληροφόρησης, να συζητήσουν την εξέλιξη των ειδικών αναγκών στην εκπαίδευση και να μοιραστούν τις γνώσεις τους σε θέματα μελέτης και έρευνας, καθώς επίσης σε θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης.

The aim of the 1st Interdisciplinary Conference on 'Frontiers in Special Education - Prospects of a New Era in Disability' is to promote educational and professional excellence, establish sustainable solutions, and highlight understanding of social, economic, and cultural perspectives in learning quality, in emotional stability, as well as in adaptation of persons with disabilities.

The conference promotes collaborative best practices between academics and professionals from the broader concept of education, reinforces inequality reversal efforts, and supports social exclusion confrontations.

We invite academics, professionals, politicians, parents, special needs associations, and students with cross-disciplinary interests to bridge the information gap, discuss the evolution of special needs in education, and share their knowledge that encompass conceptual analysis, case studies, design, implementation, and performance evaluation.

 1. Ποιότητα στα Προγράμματα Ειδικής Εκπαίδευσης
 2. Επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ειδική Εκπαίδευση
 3. Όλη η εκπαίδευση είναι ιδιαίτερη
 4. Ευκαιρίες για δικτύωση με επαγγελματίες
 5. Ένταξη της τεχνολογίας
 6. Δημιουργικές και Εναλλακτικές Μέθοδοι Διδασκαλίας
 7. Ομαδική Διδασκαλία και Διαδικτυακή Ένταξη
 8. Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία για άτομα με αναπηρίες
 9. Εκπαιδευτικά παιχνίδια ως μέθοδος μάθησης
 10. Μάθηση και Διδασκαλία μέσω των Τεχνών
 11. Εξωσχολικές Δραστηριότητες
 12. Εκπαίδευση για τη Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού
 13. Εκπαίδευση για άτομα με προβλήματα Ακοής
 14. Εκπαίδευση για άτομα με προβλήματα Όρασης
 15. Εκπαίδευση για άτομα με Σωματικές Αναπηρίες και Χρόνιες Παθήσεις
 16. Εκπαίδευση για Συγκεκριμένες Διαταραχές Μάθησης: Διαταραχές Προσοχής (ΔΕΠ/ΔΕΠΕ)
 17. Εκπαίδευση για Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Διαταραχές
 18. Διαταραχές Γλώσσας και Λόγου
 19. Εκπαίδευση για Έξυπνα και Ταλαντούχα Παιδιά
 1. Quality in special Education Curricula
 2. Professional opportunities in special education
 3. All education is special
 4. Opportunities for networking with professionals
 5. Technology Integration
 6. Creative and Alternative Teaching Methods
 7. Team Teaching & Interdisciplinary Integration
 8. Counseling and Psychotherapy for persons with disabilities
 9. Educational Games as a Learning Method
 10. Learning & Teaching through Arts
 11. Extracurricular Activities
 12. Education for Autism Spectrum Disorder
 13. Education for Hearing-Impaired and Deaf Children
 14. Education for Vision Impairment and Blindness
 15. Education for Physical Disability and Chronic Health Conditions
 16. Education for Specific Learning Disorders, Attention Deficits Disorders (ADD/ADHD),
 17. Education for Emotional and Behavioral Disorders
 18. Language and Speech Disorders
 19. Education for Gifted and Talented Students

Γενικές οδηγίες συγγραφής περιλήψεων

Η περίληψη πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες, να είναι τεκμηριωμένη, να περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της προφορικής ανακοίνωσης και να έχει έκταση 120 έως 150 λέξεις  σε μία παράγραφο. Η γραμματοσειρά πρέπει να είναι Times New Roman 12 στιγμών και το κείμενο σε πλήρη στοίχιση. Ο τίτλος «Περίληψη» πρέπει να είναι με γραμματοσειρά Times New Roman 12, έντονη, αριστερή στοίχιση, εσοχή 0,5 εκ. και διάστημα 12 στιγμών πριν την παράγραφο. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνονται 3 έως 5 λέξεις κλειδιά χωρισμένες με κόμμα, σε πλάγια  γραφή.

Γενικές οδηγίες συγγραφής άρθρου

Τα κείμενα πρέπει να γραφούν σε υπολογιστή με χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένων και να σταλούν σε αρχείο word ή rtf. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πεζά γράμματα Times New Roman, 12 στιγμών, σε 1,5 διάστιχο με πλήρη στοίχιση.

Η πρώτη σελίδα του εγγράφου πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

• ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ (με κεφαλαία Times New Roman, 14αρια, σε έντονη γραφή)

o Συγγραφείς (κάτω από τον τίτλο με πεζά Times New Roman 14άρια, σε έντονη γραφή)

o Ο φορέας στον οποίον ανήκουν οι συγγραφείς (12αρια, πεζά γράμματα με στοίχιση στο κέντρο)

o Περίληψη του κειμένου 100-150 λέξεις στα ελληνικά ή στα αγγλικά (12αρια, πεζά γράμματα με πλήρη στοίχιση)

o Η εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3000 λέξεις

o Ο συγγραφέας θα πρέπει να προτείνει μέχρι και 4 λέξεις κλειδιά (λέξη1, λέξη 2, έκφραση1, έκφραση 2) που να αποδίδουν σημαντικούς όρους του άρθρου.

Υποσημειώσεις: στο τέλος της κάθε σελίδας, με ενιαία αρίθμηση για όλο το κείμενο (χρήση του αυτόματου συστήματος του επεξεργαστή κειμένου).

Η αρίθμηση των ενοτήτων γίνεται με χαρακτήρες (π.χ. 1., 2. κτλ.) ενώ οι υποενότητες γράφονται με 1.1, 1.2 κτλ.

Ενότητες: 14αρια, πεζοί χαρακτήρες, Bold

o Υποενότητες: 12άρια πεζοί χαρακτήρες στιγμές bold

Στην περίπτωση που υπάρχουν μαθηματικοί τύποι στο κείμενο ακολουθείται συνεχής αρίθμηση (1), (2) κ.τ.λ. στο δεξί μέρος των τύπων (προτείνεται η χρήση του math type).

Έμφαση εντός του κειμένου μπορεί να δίνεται με τη χρήση italics. Τονισμένες λέξεις (bold) μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο στους τίτλους των κεφαλαίων.

Τα περιθώρια κάθε σελίδας πρέπει να είναι τα συνήθη ενός λογισμικού επεξεργασίας κειμένων, δηλαδή το επάνω και το κάτω περιθώριο της σελίδας μεγέθους Α4 πρέπει να είναι περίπου 2,54 cm και το αριστερό και δεξιό περιθώριο πρέπει να είναι περίπου 3,18 cm. Οι παραπάνω τιμές είναι κατά προσέγγιση.

Το διάστημα μεταξύ των σειρών (διάστιχο) είναι 1,5 γραμμή.

Μεταξύ των παραγράφων μεσολαβεί κενή γραμμή. Το κείμενο έχει πλήρη στοίχιση αριστερά-δεξιά.

Οι σελίδες φέρουν αρίθμηση κάτω και στο κέντρο.

Πίνακες-Διαγράμματα

• Οι πίνακες και τα διαγράμματα έχουν συνεχή αρίθμηση π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2 και τοποθετούνται στο κύριο σώμα του κειμένου.

• Οι τίτλοι των πινάκων και των διαγραμμάτων γράφονται με 10άρια γράμματα στο πάνω μέρος του πίνακα ή του διαγράμματος με στοίχιση στο κέντρο. Σε περίπτωση που υπάρχει πηγή, αυτή τοποθετείται κάτω από το εκάστοτε διάγραμμα ή πίνακα με πλήρη στοίχιση (με 10άρια γράμματα).

Βιβλιογραφία

Παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος του κειμένου με μέγεθος γραμματοσειράς

Πιο συγκεκριμένα:

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

• Papers in Journal

Moller, S., Huber, E., Stephens, J., Bradley, D. and Nielse, F. (2003). Determinants of relative poverty in advanced capitalist economies. American Sociological Review, 68 (1), 22-61.

• Working papers

Hannsgen, G. (2004). Gibson’s paradox, monetary policy, and the emergence of cycles. Working Paper 410, The Levy Economics Institute at Bard College, Annandale-on-Hudson.

• Books/Studies

Atkinson, A.B. (1983). The Economics of Inequality (2nd edition). Oxford: Clarendon Press.

• Papers in edited books

Baker, D., Glyn, A., Howell, D. and Schmitt, J. (2005).“Labor market institutions and unemployment: A critical assessment of the cross-country evidence”, in Howell, D. (ed.), Fighting Unemployment: The Limits of Free Market Orthodoxy. Oxford: Oxford University Press.

• Unpublished work

Όταν το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί αλλά εμφανίζεται στο διαδίκτυο τοποθετείται το link με το οποίο εμφανίζεται απ’ ευθείας το άρθρο.

Π.χ. Georgiou, G. (2006). How widespread was late trading in mutual funds. http://facultygsb.stanford.edu/zitzewitz

Όταν δεν μπορεί να βρεθεί μέσω Internet τότε ακολουθείται το παρακάτω Παράδειγμα:

Π.χ. Georgiou, G. (2006). How widespread was late trading in mutual funds. Unpublished.

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

• Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Παπαδόπουλος, Κ. (2001). Οι περιβαλλοντικοί φόροι στην Ελλάδα. Περιβάλλον και Οικονομία, 97 (2), 63-69.

• Εργασίες σε συλλογικούς τόμους

Μητράκος Θ., & Τσακλόγλου, Π. (2003). Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: Δομή και διαχρονικές μεταβολές, στο Βενιέρης, Δ. και Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ.), Οικονομική Ανισότητα και Φτώχεια στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

• Βιβλία/Μελέτες

Πολυζωίδης, Π. (2006). Εθελοντισμός στην κοινωνική προστασία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Αναφορές της βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο

Για τις αναφορές μέσα στο κείμενο ακολουθείστε τα παρακάτω παραδείγματα:

Αναφορές

Bourguignon and Morrisson (2002)

Atkinson et al. (1983)

Sen (1992)

Alcock (1993)

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες έρευνες (π.χ. Κασιμάτη, 2002. Πετμεζίδου, 2004).

**Οι ξενόγλωσσες και ελληνόγλωσσες αναφορές δε διαχωρίζονται κατά τον τρόπο γραφής τους, αλλά γράφονται μικτά, σύμφωνα με το λατινικό αλφάβητο.